english version English version

OCTAVA

Dane podstawowe

liczba akcji: 42.786.848
wartosc nominalna akcji: 0,10 zl
kapital zakladowy: 4.278.684,80zl

OCTAVA Spólka Akcyjna
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 350 62 45

e-mail: biuro@octava.com.pl 
Sad Rejonowy dla m. st Warszawy - XII Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000038064


 Sklad akcjonariatu * 
 

Akcjonariusz Liczba akcji % udzial w kapitale zakladowym % udzial w ogólnej liczbie glosów

Grupa Kapitalowa Elliott International, L.P. poprzez spólke wchodzaca w jej sklad:
    - Beresford Energy Corp.24.312.211 
56,82% 56,82%  
Finchley Investments LLC 8.500.000 19,87% 19,87%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

  4.616.923 10,79% 10,79% 

* - W oparciu o informacje przekazane do Spólki na podstawie artykulu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
 

  31.12.2006   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
LICZBA AKCJI

 12.035.254

125.843.667

125.843.667 

125.843.667

125.843.667

125.843.667  42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848
AKTYWA GRUPY 273.195  992.483  1.069.176 1.129.080 1.083.459 507.075  71.405 64.575 72.690 64.679 78.192 81.762 76.696 77.738 85.593 84.330 77.263
AKTYWA NETTO * 130.849 400.838 425.711 367.084 375.574 484.840  64.683 57.815 59.839 61.447 63.972 64.563 64.770 63.201 62.393 60.082 52.491
WARTOSC AKTYWÓW NETTO NA 1 AKCJE
(w zl)*
7,90 3,19  3,38 2,92 2,98 3,85  1,51 1,35 1,40 1,44 1,50 1,51 1,51 1,45 1,40 1,36 1,23
 EMISJA
- liczba akcji  x 113.808.413  x x x x x x x x x x x x x
- wartoscxx emisji   x 68.285.047,80  x x x x x x x x x x x x x
SKUP UMORZENIOWY      
- liczba akcji  x  x x  x x 83.056.819 x x x x x x x x x x
- wartosc umorzen  x  x x  x x 438.107.858,65 x x x x x x x x x x

  *  - w bilansie skonsolidowanym podana jako wartosc aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spólki 

 

Polityka cookies