english version English version

OCTAVA

Dane podstawowe

liczba akcji: 42.786.848
wartosc nominalna akcji: 0,10 zl
kapital zakladowy: 4.278.684,80zl

OCTAVA Spólka Akcyjna
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
tel. +48 22 350 62 45

e-mail: biuro@octava.com.pl 
Sad Rejonowy dla m. st Warszawy - XII Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000038064


 Sklad akcjonariatu * 
 

Akcjonariusz Liczba akcji % udzial w kapitale zakladowym % udzial w ogólnej liczbie glosów

Grupa Kapitalowa Elliott International, L.P. poprzez spólke wchodzaca w jej sklad:
    - Beresford Energy Corp.24.312.211 
56,82% 56,82%  
Finchley Investments LLC 8.500.000 19,87% 19,87%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

  4.616.923 10,79% 10,79% 

* - W oparciu o informacje przekazane do Spólki na podstawie artykulu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
 

  31.12.2006   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015   31.12.2016  31.12.2017 31.12.2018   31.12.2019  31.12.2020 31.12.2021  31.12.2022 31.12.2023
LICZBA AKCJI

 12.035.254

125.843.667

125.843.667 

125.843.667

125.843.667

125.843.667  42.786.848  42.786.848  42.786.848 42.786.848  42.786.848  42.786.848  42.786.848  42.786.848  42.786.848  42.786.848  42.786.848  42.786.848 
AKTYWA GRUPY 273.195  992.483  1.069.176 1.129.080 1.083.459 507.075  71.405  64.575  72.690 64.679  78.192  81.762  76.696  77.738  85.593  84.330  77.263  81.314 
AKTYWA NETTO * 130.849 400.838 425.711 367.084 375.574 484.840  64.683  57.815  59.839 61.447  63.972  64.563  64.770  63.201  62.393  60.082  52.491  56.653 
WARTOSC AKTYWÓW NETTO NA 1 AKCJE
(w zl)*
7,90 3,19  3,38 2,92 2,98 3,85  1,51  1,35  1,40 1,44  1,50  1,51  1,51  1,45  1,40  1,36  1,23  1,30 
 EMISJA
- liczba akcji  x 113.808.413  x x x x x x x x x x x x x
- wartoscxx emisji   x 68.285.047,80  x x x x x x x x x x x x x
SKUP UMORZENIOWY      
- liczba akcji  x  x x  x x 83.056.819  x x x x x x x x x x x
- wartosc umorzen  x  x x  x x 438.107.858,65  x x x x x x x x x x x

  *  - w bilansie skonsolidowanym podana jako wartosc aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spólki 

 

Polityka cookies