english version English version

OCTAVA

Dane podstawowe

liczba akcji: 42.786.848
wartość nominalna akcji: 0,10 zł
kapitał zakładowy: 4.278.684,80zł

OCTAVA Spółka Akcyjna
00-121 Warszawa,
ul. Sienna 39
tel. +48 22 350 62 45

e-mail: biuro@octava.com.pl 
Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy - XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000038064

 

Skład akcjonariatu * 
 

Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym % udział w ogólnej liczbie głosów

Grupa Kapitałowa Elliott International, L.P. poprzez spółkę wchodzącą w jej skład:
    - Beresford Energy Corp.24.312.211 
56,82% 56,82%  
Finchley Investments LLC 8.500.000 19,87% 19,87%

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

  4.616.923 10,79% 10,79% 

* - W oparciu o informacje przekazane do Spółki na podstawie artykułu 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.
 

  31.12.2006   31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
LICZBA AKCJI

 12.035.254

125.843.667

125.843.667 

125.843.667

125.843.667

125.843.667  42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848 42.786.848
AKTYWA GRUPY 273.195  992.483  1.069.176 1.129.080 1.083.459 507.075  71.405 64.575 72.690 64.679 78.192 81.762 76.696 77.738 85.593 84.330
AKTYWA NETTO * 130.849 400.838 425.711 367.084 375.574 484.840  64.683 57.815 59.839 61.447 63.972 64.563 64.770 63.201 62.393 60.082
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO NA 1 AKCJĘ
(w zł)*
7,90 3,19  3,38 2,92 2,98 3,85  1,51 1,35 1,40 1,44 1,50 1,51 1,51 1,45 1,40 1,36
 EMISJA
- liczba akcji  x 113.808.413  x x x x x x x x x x x x
- wartośćxx emisji   x 68.285.047,80  x x x x x x x x x x x x
SKUP UMORZENIOWY      
- liczba akcji  x  x x  x x 83.056.819 x x x x x x x x x
- wartość umorzeń  x  x x  x x 438.107.858,65 x x x x x x x x x

  *  - w bilansie skonsolidowanym podana jako wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki 

 

Polityka cookies