english version English version

OCTAVA

Cel i Strategia Działania

Cel Spółki
Celem Octava S.A. jest osiąganie, w średnim okresie, stopy wzrostu wartości jej aktywów netto na poziomie wyższym niż stopa wzrostu aktywów netto osiągana przez fundusze lub spółki o porównywalnym profilu ryzyka. Cel ten będzie realizowany w oparciu o portfel inwestycyjny obejmujący w danym momencie nie więcej niż 10 małych lub średnich projektów inwestycyjnych.
 

Strategia
Strategia działania Spółki polega na aktywnym angażowaniu się w projekty w obszarze nieruchomości lub innych, które pozwolą na osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu.

W przypadku inwestycji kapitałowych Spółka będzie inwestować w projekty, w których wymagana stopa zwrotu osiągnie nie mniej niż 15% rocznie.*

Spółka dopuszcza inwestycje o charakterze dłużnym lub kapitałowym, w których wymagana stopa zwrotu może być niższa i ustalana będzie z uwzględnieniem poziomu ryzyka wynikającego z ustanowionych zabezpieczeń.

Octava S.A. będzie sprzedawać projekty, w odniesieniu, do których oczekiwany przyrost wartości będzie niższy niż przyjęta przez Spółkę wymagana stopa zwrotu. Wpływy uzyskane ze sprzedaży projektów będą reinwestowane w nowe projekty budowlane lub dystrybuowane do akcjonariuszy (w drodze skupu akcji w celu umorzenia lub wypłaty dywidendy).

Głównym celem inwestycyjnym Spółki będą małe i średnie projekty deweloperskie lub inne inwestycje o chrakterze oportunistycznym. Spółka nie wyklucza inwestycji w projekty o innym przeznaczeniu.

* - Octava nie gwarantuje osiągnięcia wymaganej stopy zwrotu na tym poziomie, ani w stosunku do pojedynczego projektu ani w odniesieniu do części lub całości portfela inwestycyjnego. Stopa zwrotu z inwestycji będzie obliczona w modelu finansowym projektu, stanowiącym podstawę decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu założeń finansowych określonych w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie pracowników Spółki i współpracujących przy projekcie partnerów.

Polityka cookies